Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

EPIDEMED SEPTIC VC401

Alkoholowy preparat do higienicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni

Produkt w postaci płynu o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i działaniu wirusobójczym. Przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli. Zalecany do stosowania w obiektach prywatnych, przemysłowych i użyteczności publicznej oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej (np. obiekty ochrony zdrowia), poza obszarem medycznym, sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

0,6L spray   EAN: 5901370025455  
1L   EAN: 5901370025387  
5L   EAN: 5901370025417  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie


Dezynfekcja powierzchni: Na czystą powierzchnię nanieść preparat i dokładnie rozprowadzić. Po 60 sekundach powierzchnie mogą być użytkowane. Powierzchnie mające kontakt z żywnością wymagają spłukania wodą zdatną do picia.

 

Dezynfekcja rąk: dokładnie rozprowadzić na dłoniach, wcierać przez 30 sekund, energicznie pocierając powierzchnie rąk, pozostawić do wyschnięcia. Postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie 
i zasadami mycia i higienicznej dezynfekcji rąk.

Substancje czynne: Etanol – 70 g/ 100 g

H319: Działa drażniąco na oczy. H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

 

PIERWSZA POMOC:

W przypadkach wątpliwych skontaktować się z lekarzem. W kontakcie z drogami oddechowymi: w razie wystąpienia objawów zatrucia należy wyprowadzić poszkodowanego ze strefy narażenia i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów a w razie gdyby wystąpiły należy trzymać głowę przechyloną do przodu aby zapobiec aspiracji zawartości żołądka. Zapewnić poszkodowanemu spokój. Przepłukać usta i gardło, ponieważ najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone przy połknięciu. W przypadku kontaktu z oczami: obficie płukać wodą. 

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię