Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

GASTRO-SEPT VC620

Mycie i dezynfekcja powierzchni

Płynny preparat dezynfekująco - myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych.

 

Produkt przeznaczony do powierzchni, instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń. Zalecany do stosowania w mleczarstwie, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, rybnego i piwowarskiego, zakładach gastronomicznych i kuchniach.

 

PRODUKT POSIADA  POZWOLENIE MINISTRA  ZDROWIA NR 3899/09.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

5L   EAN: 5901370021372  
10L   EAN: 5901370021396  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Zaleca się stosować wodę o temperaturze około 20÷30oC.

 

Zakres zastosowania Stężenie roztworu Czas ekspozycji
Powierzchnie czyste - pełne spektrum 4% (400 ml środka na 10 L roztworu) 30 min.
Powierzchnie czyste - bakterie i grzyby 4% (400 ml środka na 10 L roztworu) 15 min.
Powierzchnie brudne - pełne spektrum 6% (600 ml środka na 10 L roztworu) 120 min.
Powierzchnie brudne - bakterie i grzyby 4% (400 ml środka na 10 L roztworu) 15 min.


Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji. W przypadku czasu ekspozycji 120 minut - powierzchnia musi być stale wilgotna.

100g preparatu zawiera substancje czynne: 7g chlorku didecylodimetyloamonu (DDAC). Ponadto: <5% niejonowych związków powierzchniowo czynnych, <5% EDTA, 2-aminoetanol oraz substancje pomocnicze.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną / ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu). Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. W razie zatrucia lub uczulenia nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego do picia, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane z domowymi śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Odpad opakowaniowy – nie wyczyszczone opakowania wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi. Opakowanie może zostać poddane recyklingowi. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu. 

 

PIERWSZA POMOC: Wskazówki ogólne: gdy poszkodowany jest nieprzytomny: nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego do picia. W razie wdychania: zadbać o dopływ świeżego powietrza. W przypadku nieustających objawów skonsultować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami: płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować się z lekarzem. W razie połknięcia: popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast  skontaktować  się  z lekarzem.

Opinie klientów

(1)
Dodaj opinię