Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Nabłyszczanie

H576

Nabłyszczanie i zabezpieczanie parkietów

Profesjonalna emulsja do zabezpieczania i nabłyszczania parkietów, boazerii oraz schodów drewnianych. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, pozostawiając trwałą, odporną na ścieranie warstwę. Użycie preparatu zwiększa walory estetyczne podłoża zapewniając wysoki połysk oraz wydobywając głębię  koloru.

5L   EAN: 5901370021280  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Przed naniesieniem środka, podłoże należy dokładnie oczyścić (metodą przetarcia) ze starych past, brudu i kurzu środkiem H591, zneutralizować mopem zwilżonym wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie na powierzchni rozprowadzić  równomiernie (tworząc cienką warstwę) za pomocą nakładki bawełnianej lub mopa preparat H576. Nie wcierać. Powierzchnia musi sprawiać wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność należy powtórzyć. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10°C. Do bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone powierzchnie stosować rozcieńczony środek w stężeniu od 1 do 10% (10 do 100 ml koncentratu na 10 L roztworu). 

 

UWAGA: Przy stosowaniu roztworu H576 należy uprzednio dokładne oczyścić posadzkę z kurzu i piasku. Posadzka uszkodzona z wyraźnie otwartymi fugami nie nadaje się do zabezpieczenia do czasu jej naprawy.

<5 % fosforanów, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H319: Działa drażniąco na oczy. P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/ mgły/par/rozpylonej cieczy. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera laurylopolietoksyetanosiarczan sodu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać w temperaturze powyżej +5oC. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię