Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Higiena rąk

H614

Żel do dezynfekcji rąk

Żel przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, grzybobójczym i bakteriobójczym. Łagodny dla dłoni – zawiera wyciąg z rumianku. Specjalna formuła zapobiega uczuciu lepkości dłoni. Zalecany do stosowania w obszarach, gdzie niezbędne jest zachowanie podwyższonych standardów higienicznych. Dedykowany m.in. dla personelu hoteli, restauracji, cateringu, zakładów przetwórstwa spożywczego (w tym piekarni, cukierni, masarń), domów pomocy społecznej, uzdrowisk, sanatoriów, miejsc zbiorowego żywienia, użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli, punktów handlowych sieci piekarni, gastronomicznych, spożywczych a także do użytku powszechnego.

 

PRODUKT POSIADA POZWOLENIE NR: 1376/TP/2020

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

0,3L   EAN: 5901370025615  
1L   EAN: 5901370026049  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Żel w ilości około 3 ml rozprowadzić na suchych rękach, nadgarstku i między palcami. Wcierać przez 30 sekund i pozostawić do wchłonięcia.

100 g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 80g etanolu, ponadto: wyciąg z rumianku. 

H319: Działa drażniąco na oczy. H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i nr serii na opakowaniu.


PIERWSZA POMOC: W przypadkach wątpliwych skontaktować się z lekarzem. W razie zatrucia drogą oddechową: zadbać o dostęp świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skórę zmyć dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami: płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek. W razie połknięcia: popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów. Produkt przechowywać zawsze w oryginalnych opakowaniach w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed źródłami zapłonu.

 

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(2)
Dodaj opinię
TomTom
Najważniejsze, że się nie klei.
Tymoon
Najbardziej przeszkadza mi, jak dezynfekcja do rąk się klei albo długo schnie, ten jest niezły bo nie dość, że nie śmierdzi to faktycznie szybko schnie, nie wiem skąd ta różnica, ale dla mnie szybki i wygodny, bez niszczenia rąk