Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zmywarki przemysłowe

H694

Mycie w zakładach spożywczych. Preparat zasadowy

Profesjonalny koncentrat do zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego. Skutecznie rozpuszcza białko i tłuszcze. Nadaje się do mycia w wysokiej temperaturze. Do zastosowania w profesjonalnych myjkach i zmywarkach przemysłowych. Środek nie pozostawia przy dobrym spłukaniu żadnych pozostałości lub osadów. W odpowiednich warunkach zastosowania nadaje się do mycia powierzchni takich jak: stal nierdzewna, powierzchnie galwanizowane i powierzchnie ceramiczne.

20L   EAN: 5901370022232  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Stosować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia myjącego. Produkt wymaga regulacji dozowania przez wykwalifikowany serwis. Zaleca się dozowanie 1÷7 ml płynu na jeden litr wody, w zależności od twardości wody. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

< 5 % EDTA (kwas etylenodiamino-tetraoctowy) i jego sole, < 5 % NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole, < 5% polikarboksylanów,  wodorotlenek  sodu.

H290: Może powodować korozję metali. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Wodorotlenek sodu; Wersenian czterosodowy. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej  na  opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię