Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zmywarki przemysłowe

H695

Mycie w zakładach spożywczych. Preparat kwasowy

Profesjonalny koncentrat do zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego. Skutecznie rozpuszcza osady, kamień i rdzę. Idealny jako środek neutralizujący i płuczący w myjkach dla przetwórstwa spożywczego.

Zapobiega powstawaniu osadów w tym z kamienia wodnego i doskonale wypłukuje  pozostałości  detergentu.

20L   EAN: 5901370022270  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Stosować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia myjącego. Produkt wymaga regulacji dozowania przez wykwalifikowany serwis. Zaleca się dozowanie 0,5÷2 ml płynu na jeden litr wody, w zależności od twardości wody. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 
 

< 5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, < 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas  cytrynowy.

H319: Działa drażniąco na oczy. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię