1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Voigt” sp. z o.o., ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze-Helenka, KRS 0000093897, dalej: Voigt.

 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących swoich danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Pawłem Mielniczkiem, pod adresem rodo@voigt.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

3. Jeśli w ramach pewnych celów przetwarzania, nasza organizacja jest administratorem wspólnie z innymi podmiotem, to informacje w tym zakresie będą przekazane odrębnie, w tym w ramach warunków korzystania z portalu społecznościowego Facebook, na którym Voigt prowadzi profil, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 


 

4. Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych:

 

Potencjalni klienci i adresaci akcji marketingowych

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym przy przesyłaniu informacji handlowej na kanał komunikacji.

 

Czasy przetwarzania danych: 
Do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami. 

 

W razie pozyskania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą - źródło i kategorie danych:
Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował zgodą na ich udostępnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo, są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny). 

 

 

Klienci i osoby kontaktowe po stronie Klientów, w tym klienci sklepu internetowego

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

 • Realizacja umowy z Klientem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.
 • Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.
 • Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Cele wskazane w treści zgód, o ile zostały wyrażone.
 • A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora:

- w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

- w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

 • Podstawa prawna: realizacja umowy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Klientem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu Klienta); realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Dane, które nie są niezbędne z perspektywy powyższych podstaw prawnych, przetwarzane są na podstawie zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

Czasy przetwarzania danych: 

 • Przez okres obowiązywania umowy lub czasu trwania innego stosunku prawnego między Stronami, zaś w przypadku przetwarzania danych wyłącznie na podstawie zgody - do czasu jej wycofania.
 • Po usunięciu konta użytkownika Twoje dane osobowe zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do obsługi zgłoszeń reklamacyjnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, które będą przechowywane do czasu ich ostatecznego rozwiązania lub przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

 

W razie pozyskania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą - źródło i kategorie danych:
Dane osobowe zostały pozyskane od Ciebie, od Klienta lub od osoby współpracującej z nami w imieniu Klienta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku elektronicznej obsługi transakcji – także login, hasło oraz historie zakupów i aktywności.

 

 

Kontrahenci, dystrybutorzy, dostawcy i osoby kontaktowe

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

 • Realizacja umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta), w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).,
 • Realizacja innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Realizacja pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 • Jeśli jest to uzasadnione - ustalenie, dochodzenia i obrona roszczeń.
 • Cele statystyczne, związane z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

 

Czasy przetwarzania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub jeśli jest to uzasadnione, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem – w zależności, który okres jest dłuższy.

 

W razie pozyskania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą - źródło i kategorie danych:
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie. Jeśli nie podawałeś nam swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta. W razie skierowanego przez nas zapytania, dane kontaktowe do Twojej organizacji pozyskaliśmy z jej strony internetowej lub innych źródeł publicznie dostępnych. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, przetwarzamy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

 

 

Adresaci korespondencji

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Prowadzenie korespondencji oraz zapewnienie obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje na temat celu przetwarzania danych zawartych w treści korespondencji i powiązanych podstaw prawnych podano w pozostałych częściach klauzuli informacyjnej.

 

Czasy przetwarzania danych: 
Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu Administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej).

 

W razie pozyskania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą - źródło i kategorie danych:
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie.

 

 

Osoby znajdujące się na materiałach promocyjnych

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

 • W celu promocji Administratora, a w przypadku ważnej podstawy prawnej (np. dodatkowego zezwolenia), także organizacji z nim współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu realizacji postanowień umowy między Tobą a Administratorem, o ile taka została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Jeśli ma to zastosowanie –prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 • Realizacja pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Realizacja pozostałych uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): w celu prowadzenia marketingu i promocji wydarzenia przez Administratora,
 • Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

Czasy przetwarzania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności podstawy prawnej do rozpowszechniania wizerunku, a w przypadku zawarcia umowy – do czasu jej realizacji, a jeśli jest to uzasadnione, do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

 

W razie pozyskania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą - źródło i kategorie danych:
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie. Jeśli nie podawałeś nam swoich danych, to ich źródłem jest autor danego materiału lub podmiot posiadający do niego prawa. Typowo, pozyskiwane są dane osobowe w zakresie wizerunku.

 

 

Uczestnicy akcji promocyjnych, w tym konkursów i wydarzeń

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

 • Wypełnianie obowiązków organizatora konkursu lub akcji promocyjnej, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 • Realizacja pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Realizacja celów wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Realizacja pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

- jeśli jest to uzasadnione - w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

- w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

 

Czasy przetwarzania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu lub akcji promocyjnej, a jeśli jest to uzasadnione - przez okres przedawnienia roszczeń.

 

W razie pozyskania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą - źródło i kategorie danych:
Co do zasady, dane osobowe pozyskujemy od Ciebie.

 

 

Osoby składające skargi, wnioski lub reklamacje lub osoby wskazane przez nich

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

 • Rozpatrzenie złożonej skargi, wniosku lub reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Realizacja umowy powiązanej ze zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś stroną umowy; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta),
 • Jeśli ma to zastosowanie - w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 • Realizacja pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celach określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

- w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

- w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

UWAGA: jeśli opis okoliczności zdarzenia zawiera dane szczególnej kategorii, to będą one przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO), a poza tym celem, na podstawie zgody, którą stanowi Twoje wyraźne działanie: udostępnienie ich z Twojej inicjatywy w celu rozpatrzenia zgłoszenia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

Czasy przetwarzania danych: 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a w razie przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do czasu ich przedawnienia prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego.

 

W razie pozyskania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą - źródło i kategorie danych:
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie. Jeśli nie podawałeś nam swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Twoje dane w zgłoszeniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, nr konta bankowego (w przypadku zwrotów).

 

 

Użytkownicy mediów społecznościowych i stron internetowych

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
W celu prowadzenia konta na portalu społecznościowym, w tym promowania marki, moderowania forum, przyjmowania zgłoszeń, realizacji obowiązków prawnych, ustalenia roszczeń oraz prowadzenia statystyk.

 

Czasy przetwarzania danych: 
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzysz pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub jeśli jest to uzasadnione - do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

 

W razie pozyskania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą - źródło i kategorie danych:
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie. Jeśli nie podawałeś nam swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Twoje dane w zgłoszeniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, nr konta bankowego (w przypadku zwrotów).

 


 

Uwaga: Mogą występować także sytuacje, w których Voigt jest podmiotem przetwarzającym dane, a Administratorem – podmiot, w imieniu którego przetwarzamy dane. W razie występowania takiej sytuacji, informacje o przetwarzaniu, otrzymasz od tego Administratora.

 

5. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie. Jeśli nie podawałeś nam swoich danych, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Ciebie zgodą na ich udostepnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo, są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

 

6. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG.

 

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • Dostawcy, dystrybutorzy i podwykonawcy Administratora.
 • Banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze.
 • Firmy prowadzące działania marketingowe.
 • Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
 • Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty (w przypadku dokumentów w wersji papierowej, powiązanych z realizacją celów przetwarzania).
 • Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe (w przypadku korespondencji powiązanej z realizacją celów przetwarzania).
 • Kancelarie adwokackie lub radcowskie.
 • Firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie.
 • Organy publiczne i instytucje publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją umowy lub obowiązków prawnych Administratora.

 

8. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

10. Podanie danych osobowych w żądanym przy pozyskiwaniu danych zakresie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy niezbędny do jej realizacji, jak również rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne

 

11. Jeśli Twoje dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, informacje na temat takiego przetwarzania, logiki podejmowania decyzji oraz podstawy prawnej zostaną przedstawione odrębnie. W takich przypadkach przysługuje Ci prawo do zakwestionowania takiej decyzji i uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora.

 


 

Pliki cookie

 

Voigt gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu;

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 • „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • „wydajnościowe” lub „statystyczne” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • „marketingowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Są to pliki rejestrujące unikalny identyfikator użytkownika do identyfikacji urządzenia powracającego na stronę. Identyfikator jest wykorzystywany do dostarczania profilowanych reklam.

 

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm). Instrukcje zmiany ustawień są dostępne pod adresem:

 

Ze względu na okres przechowywania, pliki cookie dzielą się na sesyjne i stałe. Pliki sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie”. Typowo, jest to od 1 minuty do 2 lat, przy czym niektóre pliki cookie mogą zapamiętywać ustawienia użytkownika do czasu usunięcia historii. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookie, stosownie do opcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia.

 


 

Cele i zakres aktualnie stosowanych plików cookie

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: PHPSESSID - niezbędny

Cele przetwarzania: Plik cookie generowany przez aplikacje oparte na języku PHP. To jest identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do utrzymywania zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to losowo wygenerowana liczba, w zależności od sposobu jej wykorzystania specyficzne dla witryny, czego przykładem jest utrzymywanie statusu zalogowania użytkownika pomiędzy stronami

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: 16 godzin

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: hjSessionUser - niezbędny

Cele przetwarzania: Zapisanie ustawień i statusu sesji

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: rok

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: hjSession - niezbędny

Cele przetwarzania: Zapisanie ustawień i statusu sesji

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: 30 minut

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: CookieScriptConsent - niezbędny

Cele przetwarzania: Ten plik cookie jest używany przez usługę Cookie-Script.com do zapamiętania preferencji dotyczących zgody użytkownika na pliki cookie. Jest to niezbędne do działania panelu zgody cookie

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: 1 miesiąc, Cookie-Scrip.com

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: ga - wydajnościowy

Cele przetwarzania: Plik Google Universal Analityka — znaczącej aktualizacja narzędzia Google, powszechnie używanej usługi analitycznej. Plik rozróżnia unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanych numer jako identyfikator klienta. Jest on zawarty w ramach każdego żądania w witrynie i wykorzystywany do obliczania liczby odwiedzających, sesji i danych kampanii do raportów analityki witryn.

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: 1 rok, 1 miesiąc, Google

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: ga_Z2B97CB00M - wydajnościowy

Cele przetwarzania: Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: 1 rok, 1 miesiąc, Google

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: gat_UA - marketingowy

Cele przetwarzania: Jest to plik cookie typu wzorcowego ustawiany przez Google Analytics, gdzie element wzoru w nazwie zawiera unikat numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, której dotyczy. To jest odmiana pliku cookie _gat, który służy do ograniczenia kwoty danych zarejestrowanych przez Google w witrynach internetowych o dużym natężeniu ruchu

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: minuta

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: gid - marketingowy

Cele przetwarzania: Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do zliczania i śledzenia odsłon strony.

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: 1 dzień, Google

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: gcl_au - marketingowy

Cele przetwarzania: Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z reklamami wydajności na stronach internetowych korzystających z ich usług

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: 3 miesiące, Google

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: fbp - marketingowe

Cele przetwarzania: Używany przez Meta do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak ustalanie stawek w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: 3 miesiące, Meta (Facebook)

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: IDE - marketingowy

Cele przetwarzania: Ten plik cookie jest ustawiany przez Doubleclick i wykonywany informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta z stronie internetowej oraz wszelkich reklam, które mógł widzieć przed odwiedzeniem witryny

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: Rok, Doubleclick

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: gat_gtag_UA - marketingowy

Cele przetwarzania: Ten plik cookie jest częścią Google Analytics i jest używany aby ograniczyć żądania (częstotliwość żądań ograniczenia przepustowości).

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: minuta, Google

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: test_cookie

Cele przetwarzania: Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę DoubleClick w celu ustalenia, czy dana witryna internetowa przeglądarka odwiedzającego obsługuje pliki cookies

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: 15 minut, Doubleclick

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: VISITOR_INFO1_LIVE - marketingowy

Cele przetwarzania: Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube w celu śledzenia użytkownika preferencje dotyczące filmów z YouTube osadzonych w witrynach; może również określić, czy witryna internetowa gość używa nowej lub starej wersji interfejsu YouTube

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: 6 miesięcy, Google

 

Nazwa i kategoria pliku cookie: YSC - marketingowy

Cele przetwarzania: Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube w celu śledzenia wyświetleń filmów

Okres przechowywania i odbiorcy, jeśli występują: Sesyjne, Google

 

Uwaga: W razie stosowania przez stronę internetową Voigt panelu dostosowania zgód na pliki cookie, informacje celach oraz czasie przetwarzania poszczególnych rodzajów plików cookie, znajdują się w ww. panelu. W tym przypadku, zgodę można także wycofać poprzez ponowne otwarcie panelu.

 


 

Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Ireland Limited (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

 

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

 

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

 

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, wykorzystując dodatek do przeglądarki, dostępny pod tym linkiem. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

 

Facebook

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) f. RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanych przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą reprezentować elementy interakcji lub treści (np. Filmy, grafiki lub wkłady tekstowe) i mogą być rozpoznane przez jedno z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, terminy „Lubię”, „Lubię” lub „Kciuki w górę” „znak”) lub są oznaczone dodatkiem „Wtyczka społecznościowa Facebooka”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook można obejrzeć tutaj.

 

Gdy użytkownik wykorzystuje funkcje na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W tym procesie profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych. Nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą wtyczki stąd informujemy użytkowników o sposobie ich działania zgodnie z naszą wiedzą.

 

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez wykorzystanie przycisku Lubię to lub funkcję umożliwiającą pozostawienie komentarza, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook pozyska adres IP.

 

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawiania ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

 

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i łączył je z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku, musi on wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Inne zmiany ustawień dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku. Ustawienia są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

 

Korzystamy z "piksela działania użytkownika" o nazwie "Facebook Pixel", czyli usługi świadczonej przez Facebook na naszej stronie internetowej. Z jego pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklam na Facebooku, które wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynkowych. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, tj. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane ze swoim kontem na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą wykorzystywania danych. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim.