Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zmywarki przemysłowe

H691

Mycie w zmywarkach przemysłowych

Wysoce skoncentrowany, płynny środek do maszynowego mycia naczyń we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące nawet zaschniętych resztek żywności i napojów oraz bardzo tłustych zabrudzeń. Preparat może być stosowany do mycia aluminium, porcelany, stali nierdzewnej, szkła i sztućców. Dzięki nowoczesnej formule zapobiega osadzaniu się w zmywarkach kamienia wodnego. Wymaga automatycznego dozowania. Środek nie zawiera związków chloru. 

5L   EAN: 5901370021853  
10L   EAN: 5901370021877  
20L   EAN: 5901370021891  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zaleca się dozować od 1 do 2 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez  wykwalifikowany  serwis. 

5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% fosfonianów, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% polikarboksylanów, wodorotlenek sodu.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H290: Może powodować korozję metali. H315: Działa drażniąco na skórę. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Alkoksylan alkoholu tłuszczowego. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(3)
Dodaj opinię
Roberrt
Drogi jest a nie tak dobry jak s
Robert 87
Dla mnie solidny produkt, który wystarczy na długo-
Tymoon
My myjemy głównie tace i pojemniki GN- przy pierwszym zakupie trochę się pieniło :/ Ale przyjechał od nich (Voigt) serwis- zgodnie z deklaracją faktycznie bezkosztowo. No i po regulacji środek myje dobrze, jak inne ale zdecydowanie mniej się go zużywa. Wcześniej w tydzień schodziły mi 2 opakowania, teraz tak z 1,3