Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zmywarki przemysłowe

H691S

Mycie w zmywarkach przemysłowych. Detergent wzmocniony

Wysoce skoncentrowany, płynny środek do maszynowego mycia naczyń oraz sprzętu kuchennego we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada podwyższoną zawartość środka rozpuszczającego białko i cukry. Odznacza się wysoką skutecznością nawet przy bardzo trudnych do zmycia zabrudzeniach jak osady po herbacie lub kawie. Preparat nie pieni się. Doskonale sprawdza się w miękkiej i średnio twardej wodzie. Środek nie  zawiera  związków  chloru.

5L   EAN: 5901370021952  
10L   EAN: 5901370021976  
20L   EAN: 5901370021990  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zaleca się dozować od 0,5 do 1,5 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być  dostosowane  przez  wykwalifikowany  serwis.
 

Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, <5% fosfonianów, <5% polikarboksylanów.

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+ P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Wodorotlenek sodu; wodorotlenek potasu; Metakrzemian sodowy pięciowodny; Kwas [[(fosfonometylo)imino]bis[etano-2,1-diylonitrilobis(metyleno)]] tetrakisfosfonowy Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Nie stosować do powierzchni wykonanych z aluminium i jego stopów. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem umieszczono w karcie charakterystyki preparatu. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(6)
Dodaj opinię
Julek
Wydajny, że ho ho. Rzadziej wymieniamy odkąd mamy
Roberrt
Najlepszy i daje radę, ale też drogi :/
PatrykH
Po zakupie trochę wychodziły osady na talerzach, to przyjechał serwisant od nich i mi wyregulował zmywarkę, ponoć dozowanie inne. Jestem zadowolony i faktycznie wydajny produkt, bo rzadziej muszę ogarniać zamówienie na zmywarki