Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zmywarki przemysłowe

H692

Płukanie i nabłyszczanie w zmywarkach przemysłowych

Skoncentrowany, kwasowy środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach profesjonalnych. Wysoka wydajność wpływa na ekonomiczne zużycie preparatu. Zalecany do nabłyszczania szklanych naczyń, po wyschnięciu pozostawia połysk na umytych powierzchniach. Może być stosowany jako samodzielny produkt do nabłyszczania szkła (m.in. w barach, pubach). Preparat niskopieniący, jest delikatny dla zmywarek. Najlepsze wyniki można uzyskać w połączeniu z bezchlorowymi środkami do mycia naczyń marki VOIGT.

5L   EAN: 5901370022034  
10L   EAN: 5901370022058  
20L   EAN: 5901370022072  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zaleca się dozować od 0,3 do 0,8 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane  przez  wykwalifikowany  serwis.

15-30% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, kwas cytrynowy.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315: Działa drażniąco na skórę. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Alkoksylan alkoholu tłuszczowego. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię