Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zmywarki przemysłowe

H692N

Płukanie i nabłyszczanie w zmywarkach przemysłowych. Preparat neutralny.

Wysoce skoncentrowany, neutralny środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach profesjonalnych. Zapewnia dokładne płukanie środka czyszczącego naczynia, nie powoduje zacieków oraz odczucia lepkości naczyń. Po użyciu sprawia wrażenie głębokiego połysku. Preparat nie pieni się i jest delikatny dla zmywarek. W połączeniu z produktami zawierającymi wolny chlor nie powoduje wytwarzania toksycznych gazów. Zawiera składniki  neutralizujące  nieprzyjemne  zapachy.

10L   EAN: 5901370022157  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zaleca się dozować od 0,5 do 1 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez  wykwalifikowany  serwis.

5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% fosfonianów, <5% polikarboksylanów.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H290: Może powodować korozję metali. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P390: Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. P406: Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /o odpornej powłoce wewnętrznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Alkoksylan alkoholu tłuszczowego. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od  daty  produkcji  umieszczonej  na  opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię