Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zmywarki przemysłowe

H699

Ręczne mycie naczyń. Superkoncentrat.

Superkoncentrat do ręcznego mycia naczyń i powierzchni. Znacznie wzbogacony o substancje rozpuszczające tłuszcze i osady.

 

Gwarantuje najwyższą możliwą wydajność mycia i optymalizację zużycia. Nie posiada zapachu. Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych smug i zacieków. 

10L   EAN: 5901370022331  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zalecane rozcieńczenie: 0,5% (dodać 50 ml płynu do 10 l wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować mocniejszy roztwór myjący. Umyte naczynia dokładnie spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia lub ewentualnie  przetrzeć.

15-30% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, środki konserwujące: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315: Działa drażniąco na skórę. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+ P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe <2,5 EO; Pochodne D-glucitolu, 1-deoksy-1- (metyloamino)-, N- [C8-16 (parzyste) i C18 nienasycone acylowe]. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię