Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

EASY FLOOR VC147

Antystatyczny skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do bieżącego mycia wodoodpornych podłóg

Antystatyczny, skoncentrowany preparat na bazie alkoholu. Zalecany do bieżącego mycia wodoodpornych podłóg, PCV, linoleum, kamienia naturalnego, betonu, marmuru, podłóg ceramicznych, gresu, lakierowanych parkietów oraz paneli. Preparat o przyjemnym zapachu, szybko odparowuje, nie pozostawia smug ani zacieków. 

1L   EAN: 5901370001688  
10L   EAN: 5901370001695  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zalecane stężenie: 0,5÷1% (50÷100 ml na 10 l wody).

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

H319: Działa drażniąco na oczy. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię