Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Szyby, meble, sprzęty

EASY FURNI VC137

Antystatyczny skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do bieżącego mycia mebli i innych powierzchni wodoodpornych

Antystatyczny, skoncentrowany preparat do bieżącego mycia powierzchni drewnianych, drewnopodobnych, laminowanych oraz sprzętów i innych powierzchni wodoodpornych. Uniwersalny preparat o przyjemnym zapachu, szybko odparowuje, nie pozostawia smug ani zacieków. Dzięki delikatnym składnikom preparat nie szkodzi mytym powierzchniom, może być stosowany do mebli ze skór naturalnych i ekologicznych.

1L   EAN: 5901370001664  
10L   EAN: 5901370001671  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zalecane stężenie: 1% (100 ml na 10 l wody).

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe.

H319: Działa drażniąco na oczy. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię