Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

EASY GREASE VC167

Skoncentrowany niskopieniący preparat o przyjemnym zapachu do usuwania tłustych i olejowych zabrudzeń

Skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do usuwania tłustych i olejowych zabrudzeń. Zalecany do mycia wszelkich powierzchni odpornych na alkalia, posadzek kamiennych, gresów i płytek ceramicznych. Preparat niskopieniący o bardzo dobrych właściwościach czyszczących powierzchnie mikroporowate.

1L   EAN: 5901370001701  
10L   EAN: 5901370001718  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zalecane stężenie: 
- mycie ręczne: 1÷2% (100÷200 ml na 10 l wody), 
- mycie maszynowe: 1% (100 ml na 10 l wody).
W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenia roztworów roboczych.

<5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, wodorotlenek sodu, kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL.

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Wodorotlenek sodu; 2-aminoetanol; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię