Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Higiena rąk

H615

Dezynfekcyjne mydło w płynie

Dezynfekcyjne mydło w płynie do higienicznego mycia rąk w kuchniach, hotelach, restauracjach, barach, stołówkach itp. Zalecane w obszarach, gdzie niezbędne jest zachowanie podwyższonych standardów higienicznych, zgodnych z systemem HACCP. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze. 

 

Pozwolenie  nr:  8039/20.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

5L   EAN: 5901370025080  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Na zwilżone wodą dłonie nanieść niewielką dawkę płynu (około 3 ml). Dokładnie rozprowadzić, wcierać przez 60 sekund, energicznie pocierając powierzchnie rąk. Postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i zasadami mycia higienicznego. Następnie ręce starannie spłukiwać wodą przez 30 sekund.

Substancje czynne: chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) – 0,67g/ 100 g, Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) - 0,67g/ 100 g, Alkil (C12-C14) dimetylo(etylobenzylo)amonu (ADEBAC (C12-C14)) - 0,67g/ 100 g, <5% kationowych środków powierzchniowo czynnych.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. H319: Działa drażniąco na oczy. H315: Działa drażniąco na skórę. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO! Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

 

PIERWSZA POMOC: W przypadkach wątpliwych skontaktować się z lekarzem. W kontakcie z drogami oddechowymi: w razie wystąpienia objawów zatrucia należy wyprowadzić poszkodowanego ze strefy narażenia i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów a w razie gdyby wystąpiły należy trzymać głowę przechyloną do przodu aby zapobiec aspiracji zawartości żołądka. Zapewnić poszkodowanemu spokój. Przepłukać usta i gardło, ponieważ najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone przy połknięciu. 
 

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię