Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

H652

Usuwanie tłustych zabrudzeń

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do usuwania zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego ze wszelkich powierzchni. Eliminuje uporczywy brud, tłuste osady i olejowe zanieczyszczenia. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, przemyśle spożywczym oraz w obszarach  uzdrowiskowych, DPS i SPA. Do zastosowań profesjonalnych. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

0,6L   EAN: 5901370021785  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Produkt szybkoschnący. Preparatem spryskać czystą ściereczkę, a następnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię. Preparat nie wymaga wycierania do sucha i polerowania. Przy powierzchniach wodoodpornych dopuszcza się aplikowanie środka bezpośrednio na powierzchnię w celu zmiękczenia zabrudzenia i łatwiejszego jego  usunięcia.

<5 % fosforanów, <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego soli, kompozycje zapachowe: LIMONENE.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację:Metakrzemian sodu pięciowodny; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; Wodorotlenek sodu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(2)
Dodaj opinię
Cleanator
Dobrze się sprawdza w doczyszczaniu fug, chociaż do tego nie jest, tak jak i do ścian. Generalnie jest mega uniwersalny i po prostu dobry, również poza tłustym brudem do którego jest topowy :)
Adam_HSK
Jest do tłustych zabrudzeń ale my go stosujemy do doczyszczania tapicerek skórzanych i usuwania odłożonej chemii na drewnie, jak pojawiają sie smugi, których nie da sie niczym usunąć.
W ogóle do usuwania jakichś silikonów i szamponów w kabinach prysznicowych tez jest przydatny a nie śmierdzi i nie ma „proszków” w sobie.
Szkoda, ze na szkle czasem zostaje smuga, gdyby nie to byłby jeszcze lepszy