Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

H652

Usuwanie tłustych zabrudzeń

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do usuwania zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego ze wszelkich powierzchni. Eliminuje uporczywy brud, tłuste osady i olejowe zanieczyszczenia. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, przemyśle spożywczym oraz w obszarach  uzdrowiskowych, DPS i SPA. Do zastosowań profesjonalnych. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

0,6L   EAN: 5901370021785  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Produkt szybkoschnący. Preparatem spryskać czystą ściereczkę, a następnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię. Preparat nie wymaga wycierania do sucha i polerowania. Przy powierzchniach wodoodpornych dopuszcza się aplikowanie środka bezpośrednio na powierzchnię w celu zmiękczenia zabrudzenia i łatwiejszego jego  usunięcia.

<5 % fosforanów, <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego soli, kompozycje zapachowe: LIMONENE.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację:Metakrzemian sodu pięciowodny; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; Wodorotlenek sodu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(4)
Dodaj opinię
ArturT
Dobry preparat, fajne opakowanie nie za ciężki
Marciano
To jest must w kuchni, na tyle dobry, że zabieram też do domu:P
Cleanator
Dobrze się sprawdza w doczyszczaniu fug, chociaż do tego nie jest, tak jak i do ścian. Generalnie jest mega uniwersalny i po prostu dobry, również poza tłustym brudem do którego jest topowy :)