Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zmywarki przemysłowe

H693

Odkamieniacz

Profesjonalny środek do czyszczenia urządzeń gastronomicznych i innych elementów odpornych na działanie kwasów. Doskonale usuwa wszelkie osady mineralne, nagromadzone w trakcie eksploatacji urządzenia, jak i ogranicza ich późniejsze osadzanie. Gwarantuje odpowiednią higienę czyszczonych urządzeń oraz optymalną ich wydajność. Idealnie sprawdza się jako odkamieniacz do zmywarek gastronomicznych, podgrzewaczy, czajników, grzałek elektrycznych, pralek, ekspresów do kawy itp. Działa szybko i skutecznie. Produkt nie uszkadza czyszczonych powierzchni. Można stosować do powierzchni ze stali nierdzewnej. Środek niskopieniący. Po procesie odkamieniania czyszczone powierzchnie dokładnie przemyć wodą przeznaczoną do spożycia.

5L   EAN: 5901370022171  
10L   EAN: 5901370022195  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta urządzeń. Urządzenie napełnić roztworem preparatu H693 o stężeniu 1-30% (100÷3000 ml środka na 10 l roztworu), w zależności od intensywności i stopnia zakamienienia. W przypadku mniejszych urządzeń, bezpośrednio nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię, chwile odczekać, po czym dokładnie spłukać wodą. Przy bardzo dużych osadach należy użyć preparatu nierozcieńczonego. Roztwór powinien być stosowany w temperaturze 50-60 oC. Odczekać około 15 minut. W zmywarkach przeprowadzić dwu- trzykrotny proces mycia, bez stosowania detergentu. W razie konieczności czynność powtórzyć. 

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5%  polikarboksylanów,  kwas  fosforowy.

H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas fosforowy(V); Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; But-2-yno-1,4-diol. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię