Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Sanitariaty

EASY GEL VC117

Zapachowy żel do mycia urządzeń sanitarnych, skutecznie usuwa naloty z kamienia wodnego i rdzawe nacieki

Żel o przyjemnym zapachu do mycia urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia powierzchni i przedmiotów takich jak toalety, pisuary, bidety, kafelki, umywalki i kabiny prysznicowe. Dzięki zwiększonej lepkości odznacza się dłuższym czasem działania, gdyż wolniej spływa po pionowych powierzchniach. Skutecznie rozpuszcza naloty z kamienia wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki.

1L   EAN: 5901370001640  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Rozprowadzić preparat na czyszczonej powierzchni, chwilę odczekać, a następnie spłukać wodą. W przypadku intensywnych zabrudzeń zastosować szczotkę do toalet.

<5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, kwas cytrynowy, kompozycje zapachowe: BENZYL SALICYLATE, środki konserwujące: METHYLCHLORO-ISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię