Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Sanitariaty

EASY SANIT VC107

Skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych

Skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Preparat przeznaczony do powierzchni odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia porcelany sanitarnej, armatury, gresu, płytek ceramicznych, stali nierdzewnej. Skutecznie rozpuszcza naloty z kamienia wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki.

1L   EAN: 5901370001626  
10L   EAN: 5901370001633  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zalecane stężenie: 1÷10% (100÷1000 ml na 10 l wody).

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas amidosiarkowy, kompozycje zapachowe.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas amidosiarkowy (VI). Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię