Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

H620

Mycie i dezynfekcja powierzchni

Skoncentrowany płyn dezynfekująco-myjący do powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, przemyśle spożywczym oraz w obszarach uzdrowiskowych, DPS (Domy Pomocy Społecznej) poza obszarem medycznym, SPA i około basenowych. Do zastosowań profesjonalnych. Wykazuje działanie  bakteriobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (w tym wobec MNV, polio i adenowirusa).

 

PRODUKT POSIADA  POZWOLENIE NR: 8127/20

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

5L   EAN: 5901370026124  
10L   EAN: 5901370028357  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem i nanieść na powierzchnię. Zaleca się stosować wodę 
o temperaturze około 20-30°C. Przeprowadzenie dezynfekcji w warunkach czystych wymaga usunięcia brudu i kurzu z powierzchni poddawanych dezynfekcji.

 

Zakres zastosowania Stężenie roztworu Czas ekspozycji,
temperatura
Powierzchnie czyste
- bakterie, drożdże, grzyby, wirusy
4% (400 ml środka na 10 L roztworu) 30 minut,
20°C
Powierzchnie czyste
- bakterie, drożdże
3% (300 ml środka na 10 L roztworu) 15 minut,
20°C
Powierzchnie czyste
-  grzyby
4% (400 ml środka na 10 L roztworu) 15 minut,
20°C
Powierzchnie brudne
- bakterie, drożdże, grzyby, wirusy
6% (600 ml środka na 10 L roztworu) 120 minut,
20°C
Powierzchnie czyste
- bakterie i grzyby
4% (400 ml środka na 10 L roztworu) 15 minut,
20°C


Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji. W przypadku czasu ekspozycji 120 minut - powierzchnie muszą być stale  wilgotne. W razie kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody.
 

100g preparatu zawiera substancje czynne: 6,9g chlorku didecylodimetyloamonu (DDAC), ponadto: 5-15% niejonowych związków powierzchniowo czynnych.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: 2-aminoetanol; chlorek didecylodimetyloamonu; węglan potasu. Okres ważności 24 miesiące od daty produkcji. Data i nr serii na opakowaniu. Produkt do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwym stosowaniem produktu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię