Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

H621

Mycie i dezynfekcja powierzchni

Płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym (drożdżakobójczym).

ZASTOSOWANIE: Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarach kuchennych, restauracyjnych, cateringowych, obróbki żywności i zakładach przemysłu spożywczego. Skutecznie likwiduje bakterie i grzyby. Nadaje się do powierzchni mających kontakt z żywnością. Zalecany do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, krajalnice, urządzenia, ciągi produkcyjne, powierzchnie ze stali szlachetnej, lady chłodnicze, lodówki, pojemniki GN, urządzenia i wyposażenie kuchni, zakładów spożywczych i gastronomii. Zalecany do wszelkich powierzchni.

 

PRODUKT POSIADA POZWOLENIE NR: 6692/16.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

0,6L   EAN: 5901370021433  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Dezynfekowane powierzchnie spryskać preparatem  i pozostawić  na  1  minutę. 

 

Zakres zastosowania Stężenie roztworu Czas ekspozycji Temperatura
Powierzchnie czyste - bakterie i grzyby 100% 1 minuta 20 oC
Powierzchnie brudne - bakterie i grzyby 100% 1 minuta 20 oC


Zdezynfekowane powierzchnie mogą być używane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Nie wdychać par lub rozpylanej cieczy. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

100g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 45 g Etanolu, 30 g Propan- 2-ol, 0,6 g Aminy, N-C10-16-alkilotrimetylenodiamina, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H319 - Działa drażniąco na oczy. H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P370+P378 - W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy typu ABC do gaszenia. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Propan-2-ol. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. W razie zatrucia lub uczulenia nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego do picia, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Skutki uboczne: brak innych zagrożeń niż wynikające z klasyfikacji. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Pojedyncze opakowania wypłukać wodą, potraktować jako odpad komunalny. Opakowania wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi. Data ważności:24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

 

PIERWSZA POMOC: Opis środków pierwszej pomocy: Natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. W razie wdychania: Usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i odpoczynek. W ciężkich przypadkach tj. zatrzymanie krążenia i oddychania, należy zastosować sztuczne oddychanie (metoda usta-usta, masaż serca, dostarczenie tlenu, itd.) i natychmiast wezwać pomoc lekarską. W razie kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty, oczyścić skórę lub umyć poszkodowanego mydłem neutralnym, spłukując obficie zimną wodą. W przypadku poważnych dolegliwości należy się udać do lekarza. Jeżeli mieszanka spowodowała oparzenia lub odmrożenia, nie wolno zdejmować ubrania z poszkodowanego, gdyż w sytuacji, gdy ubranie jest przylepione do skóry może to spowodować jeszcze większe obrażenia. Jeśli na skórze pojawią się pęcherze, nie wolno ich przekłuwać, ponieważ może to zwiększyć ryzyko infekcji. W razie kontaktu z oczami: Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć, w przeciwnym razie można spowodować obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. W razie połknięcia: Natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. Nie wywoływać wymiotów, gdyż wyrzucenie treści żołądka może uszkodzić błonę śluzową górnej sekcji układu pokarmowego, a także może dojść do jej aspiracji. Przepłukać usta i gardło, ponieważ najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone przy połknięciu. W razie utraty przytomności nie podawać nic drogą ustną aż do konsultacji z lekarzem. Zapewnić poszkodowanemu spokój.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię