Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Sanitariaty

PIKASAT GEL VC 120G

Środek w formie żelu do gruntownego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych

Skoncentrowany żel do gruntownego czyszczenia pomieszczeń, urządzeń i powierzchni sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia tj. rdzę, kamień wodny, osady wapienne, cementowe i urynowe oraz brud, tłuszcz i resztki mydła. Szczególnie zalecany do doczyszczania muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalek. Eliminuje odory, a w pomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach. 

Nie stosować koncentratu do powierzchni emaliowanych, szklanych, plastikowych i gumowych oraz metodą spray, w przypadku produktu rozcieńczonego – wykonać próby w niewidocznym miejscu.

1L   EAN: 5901370029378  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki – stosować produkt nierozcieńczony. W przypadku pozostałych powierzchni sanitarnych: zaleca się stosować roztwór od 1 do 10% (od 100 do 1000 ml środka na 10 I wody). Roztwór należy rozprowadzić na mytej powierzchni gąbką lub ściereczką, pozostawić na chwilę i następnie dokładnie spłukać wodą. W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu roboczego lub koncentrat.

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: kwas fosforowy(V); kwas amidosiarkowy(VI); 2,2´(oktadek-9-enilimino)bisetanol (2 EO); izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię