Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Sanitariaty

NANO SAN VC 112

Myjąco-dezynfekcyjny środek do mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych

Środek  bakterio i grzybobójczy w postaci płynu do bieżącego mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz urządzeń sanitarnych. Posiada przyjemny zapach grejpfrutów. Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, tłusty brud, osady wapienne i mydlane występujące na glazurze i szkle. Szczególnie zalecany do mycia i dezynfekcji armatury łazienkowej, szyb kabin prysznicowych, wanien kąpielowych, powierzchni ceramicznych i porcelanowych. Myte powierzchnie są wolne od smug i zacieków. Technologia Anti-Stone opóźnia odkładanie się kamienia wodnego. Nowoczesna technologia nanocząsteczek krzemu sprawia, że czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem się brudu i znacznie łatwiej utrzymać czystość mytych powierzchni. Posiada właściwości antystatyczne. Produkt przeznaczony do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych i w przemyśle. Zalecany również do powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

PRODUKT  POSIADA  POZWOLENIE  NR:  8118/20.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

1L   EAN: 5901370011205  
10L   EAN: 5901370011212  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W celu dokonania dezynfekcji  należy przygotować 3% roztwór preparatu (300 ml środka na 10 l roztworu), po czym pokryć nim powierzchnię i pozostawić na: działanie bakteriobójcze – 5 minut, działanie grzybobójcze  15 minut. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Po zakończeniu dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji  powierzchni  nie  wymagają  wentylacji.

100 g preparatu zawiera substancję czynną: 4,2 g kwasu glikolowego, 1,5 g chlorku didecylodimetyloamonu (DDAC). Ponadto: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: CITRONELLOL, LIMONENE, GERANIOL, LINALOOL.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera d-limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas glikolowy; Izotridekanol etoksylowany >2,5 mol EO; Chlorek didecylodimetyloamonium. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24  miesięcy od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

 

PIERWSZA POMOC
W razie wdychania: Zadbać o dopływ świeżego powietrza. W przypadku nieustających objawów skonsultować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami: Płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować się z lekarzem. W razie połknięcia: Przepłukać usta i gardło. Nie wywoływać wymiotów.

Technologia Anti-Stone -

Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych i ułatwia kolejny proces mycia elementów wyposażenia łazienek i sanitariatów. Dodatkowo technologia ta zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków 

Nanotechnologia -

Nowoczesna technologia oparta na nanocząsteczkach krzemu. Podczas mycia danej powierzchni następuje jej modyfikacja i staje się hydrofilowa - woda z powierzchni spływa bez oporów. Modyfikacji podlegają powierzchnie, które same zawierają krzem (np. szkło, ceramika), zabrudzenia nie osadzają się intensywnie na powierzchni, a co za tym idzie łatwo je z niej usunąć

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię