Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Sanitariaty

C169 SANIT STRONG

Gruntowne mycie pomieszczeń i urządzeń sanitarnych

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Silny kwasowy środek do gruntownego mycia powierzchni sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Niezwykle skutecznie usuwa kamień wodny, naloty mydlane, rdzawe nacieki z: muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalek. Zapobiega odkładaniu się kamienia wodnego oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy.

1L   EAN: 5901370023161  
5L   EAN: 5901370023192  
10L   EAN: 5901370023215  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 2% do 10% (od 200 do 1000 ml środka na 10 I wody). Roztwór należy rozprowadzić na mytej powierzchni gąbką lub ściereczką, pozostawić na chwilę i następnie dokładnie spłukać wodą. W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu roboczego lub koncentrat.

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas amidosiarkowy, kwas fosforowy, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: BENZALKONIUM CHLORIDE.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów; P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem; P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Informacja uzupełniająca: EUH208: zawiera But-2-yno-1,4-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas fosforowy(V); Kwas amidosiarkowy (VI); Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Technologia Anti-Stone -

Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych i ułatwia kolejny proces mycia elementów wyposażenia łazienek i sanitariatów. Dodatkowo technologia ta zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków 

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(1)
Dodaj opinię
Paweł
Bardzo skuteczny produkt, który radzi sobie z każdym rodzajem osadów, kamienia lub rdzy w toaletach i łazienkach. Nie używałem nigdy lepszego środka.