Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

DUOMATIC VC231

Środek do maszynowego mycia wodoodpornych podłóg

Skoncentrowany środek przeznaczony do maszynowego utrzymania czystości i pielęgnacji wodoodpornych posadzek. Szczególnie zalecany jest do posadzek z terakoty, płytek kamionkowych, terazzo oraz PCV. Zalecany do bieżącego utrzymania czystości posadzek w supermarketach, halach magazynowych. Na mytych powierzchniach tworzy lekki film z połyskiem, który ułatwia proces bieżącej pielęgnacji i jednocześnie redukuje możliwość ponownego zabrudzenia powierzchni. Środek niskopieniący, przeznaczony do mycia maszynowego oraz ręcznego. 

10L   EAN: 5901370023116  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

ZASTOSOWANIE W AUTOMATACH: Do automatów myjących stosować roztwór od 0,7 do 1% (od 70 do 100 ml środka na 10 I wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni. 

 

MYCIE RĘCZNE: Należy stosować roztwór od 1 do 3 % (od 100 do 300 ml środka na 10 I wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni. 

5-15 % EDTA (kwas etylenodiamino-tetraoctowy) i jego sole, <5 % NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole, <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych.

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Metakrzemian sodowy pięciowodny; Wersenian czterosodowy; Wodorotlenek sodu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię