Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

HALPOL VC230

Antypoślizgowy środek do maszynowego mycia i pielęgnacji wodoodpornych podłóg

Skoncentrowany, antypoślizgowy środek do maszynowego mycia i pielęgnacji wodoodpornych powierzchni. Skutecznie usuwa uporczywe, nawet trudno zmywalne zabrudzenia. Na mytych powierzchniach tworzy lekki film, który ułatwia proces bieżącej pielęgnacji i jednocześnie redukuje możliwość ponownego zabrudzenia powierzchni. Szczególnie zalecany do utrzymania czystości wszelkich powierzchni sportowych, a także w obiektach użyteczności publicznej, w których istnieje ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach, lotniskach, a także halach sportowych, magazynowych i produkcyjnych. Jest środkiem niskopieniącym. Nie powoduje odkładania  się  warstw  połyskowych. W mytych pomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach. 

10L   EAN: 5901370023017  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Zaleca się stosować 1% roztwór preparatu (100 ml na 10 l wody). Produkt może być również stosowany przy wycieraniu mopem na mokro.

5-15% niejonowych środków powierzchniowoczynnych, <5% mydła, < 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: LINALOOL, Środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu, H315 - Działa drażniąco na skórę, P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu, P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody, P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem, P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Dipenten. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; 2-aminoetanol. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty  produkcji  umieszczonej  na  opakowaniu.

Certyfikat Antypoślizgowości -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat zgodny z wymogami norm EN 13036-4. Właściwości antypoślizgowe produktów do mycia wymagane są w szczególności na wszelkich powierzchniach sportowych, w obiektach użyteczności publicznej, w których istnieje ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach, lotniskach, czy halach magazynowych

Kalkulator zużycia produktu:

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię