Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

GRUNDMAX VC156

Środek do gruntownego mycia twardych posadzek

Skoncentrowany środek do czyszczenia mocnych zanieczyszczeń. Idealnie usuwa wszelkie zabrudzenia z wodoodpornych powierzchni. Dzięki zdolności wnikania głęboko w pory i wysokim właściwościom transportowania brudu, idealny do czyszczenia szorstkich powierzchni mikroporowatych (gresy). Skutecznie usuwa nawet najgłębszy, wielodniowy brud i mocno przywarte zabrudzenia. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w myciu maszynowym, jak i ręcznym. Może być stosowany w czyszczeniu zasadniczym i codziennym czyszczeniu konserwującym. Produkt niskopieniący. Preparat posiada przyjemny zapach.

10L   EAN: 5901370015616  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Czyszczenie zasadnicze: stosować roztwór od 5 do 15% (od 500 do 1500 ml środka na 10 I roztworu). Rozlać wystarczającą ilość roztworu czyszczącego, wyszorować gruntownie szczotką lub gąbką i dobrze odessać. Zmyć czystą, zimną wodą i odessać ponownie. Minimalny czas oddziaływania roztworu czyszczącego wynosi 5 minut. Czyszczenie konserwujące: przygotować roztwór od 1 do 5% (od 100 do 500 ml środka na 10 I roztworu). Zastosować 2-stopniowe mycie na mokro maszyną szorująco-odsysającą lub myć ręcznie. Uwaga: Nie stosować z ciepłą lub gorącą wodą!

5-15 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % polikarboksylanów, wodorotlenek sodu, kompozycje zapachowe: AMYL CINNAMAL, LIMONENE.

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Wodorotlenek sodu; Alkohole C12-15, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Pojedyncze opakowania wypłukać wodą, potraktować jako odpad komunalny. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię