Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

SMELPOL VC440

Środek myjący, neutralizator odorów

Płynny preparat do mycia i dezynfekcji o działaniu bakterio i grzybobójczym do wszelkich wodoodpornych powierzchni, rozkładający szkodliwe związki siarkowodorowe w procesach gnilnych. Eliminuje nieprzyjemne zapachy (odory) powodując powstanie cytrusowego zapachu. Rozpuszcza tłuszcze, oleje, woski, białka. Usuwa farby drukarskie. Zalecany także do powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Przeznaczony do stosowania m.in. w zakładach przemysłu spożywczego, w kuchniach, rzeźniach, restauracjach, kantynach, hotelach, a także w oczyszczalniach ścieków, toaletach stacjonarnych i na składowiskach śmieci. Preparat eliminuje zapachy spalenizny. 

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

1L   EAN: 5901370000148  
5L   EAN: 5901370044036  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zalecane stężenia: mycie posadzek i powierzchni wodoodpornych: w kuchniach i rzeźniach, zakładach przemysłu spożywczego 10% (1 I środka na 10 I wody), w toaletach 2% (200 mI środka na 10 I wody), w oczyszczalniach ścieków 0,001% (10 mI środka na 1 000 I wody); kosze i pojemniki na odpady, śmieciarki 1% (100 mI środka na 10 I wody). Wydajność 1 litra preparatu przy zastosowaniu metody rozpylania wynosi około 400 m2. Roztwór przygotować bezpośrednio przed użyciem. W celu mycia i dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem dezynfekowane powierzchnie i pozostawić na odpowiedni czas, a następnie spłukać wodą.  Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą o jakości wody pitnej. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano mycia i dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

<5 % kationowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, terpeny cytrusowe. Uwaga produkt zawiera limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu, H315: Działa drażniąco na skórę, H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry, P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu, P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody, P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem, P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Dipenten; Chlorek didecylodimetyloamonium; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię