Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

MAXID VC971

Preparat kwasowy do doczyszczania powierzchni

Niskopieniący koncentrat przeznaczony do wszelkich wodo- i kwasoodpornych posadzek. Szczególnie zalecany do płytek ceramicznych oraz podłóg kamiennych odpornych na działanie kwasów. Może być stosowany do mycia ręcznego lub maszynowego. Jest efektywny nawet przy krótkotrwałym działaniu, skutecznie usuwając mocne zabrudzenia z posadzek mikroporowatych oraz antypoślizgowych. Rekomendowany do płytek kamionkowych. Skutecznie rozpuszcza naloty wapnia, rdzę i resztki cementu. W mytych pomieszczeniach pozostawia świeży i intensywny zapach. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

1,6L ND   EAN: 5901370002500  
1,6L insert   EAN: 5901370002517  
5L   EAN: 5901370002531  
10L   EAN: 5901370002029  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Gruntowne czyszczenie:
Stosować roztwór od 1 do 3 % (100 – 300 ml / 10l wody).

 

Intensywne mycie:
Stosować roztwór od 0,5 do 1 % (50 – 100 ml / 10l wody). 

Przygotować roztwór i rozprowadzić mopem na mytej posadzce. Za pomocą odpowiedniej maszyny (automatu lub szorowarki jednotarczowej) dokładnie szorować (w zależności od rodzaju powierzchni czyścić szczotką lub odpowiednim padem); po zakończeniu czyszczenia, zabrudzenia zebrać ssawą maszyny czyszczącej lub odkurzaczem przemysłowym. W przypadku gruntownego mycia pozostawić roztwór produktu na powierzchni na 5-10 minut. Doczyszczoną powierzchnię należy intensywnie zneutralizować (spłukać) zimną, czystą wodą, a popłuczyny ponownie zebrać ssawą automatu lub odkurzaczem. Minimalny czas szorowania wynosi 5 minut.

 

Bieżące mycie:
Stosować roztwór od 0,1 do 0,5 % (10 – 50 ml/ 10l wody) w zależności od stopnia zabrudzenia. Używać maszyny myjącej lub zestawu dwuwiaderkowego w przypadku mycia ręcznego.

5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas fosforowy, kwas cytrynowy, kompozycje zapachowe: LINALOOL.

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas fosforowy(V); Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; Kwas octowy. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię