Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Preparaty kwasowe

H542

Żel zapachowy do sanitariatów

Produkt do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia powierzchni i przedmiotów takich jak kafelki, umywalki, toalety i prysznice. Produkt przeznaczony do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych i w przemyśle. 

0,75L   EAN: 5901370029156  
5L   EAN: 5901370029750  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Rozprowadzić preparat na czyszczonej powierzchni, chwilę odczekać, a następnie spłukać wodą. W przypadku intensywnych zabrudzeń zastosować szczotkę do toalet.

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe: alpha-ISOMETHYL IONONE, HEXYL CINNAMAL.

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Zwroty wskazujące środki ostrożności:P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas amidosiarkowy(VI); 2,2´(oktadek-9-enilimino)bisetanol (2 EO); Kwas fosforowy(V); Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię