Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Preparaty kwasowe

SANITARIATY-ŻEL VC541

Dezynfekcyjny żel zapachowy do sanitariatów

Produkt o właściwościach dezynfekcyjnych o spektrum działania bakteriobójczym i grzybobójczym do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia powierzchni i przedmiotów takich jak kafelki, umywalki, toalety i prysznice. Produkt przeznaczony do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych i w przemyśle. Zalecany również do powierzchni  mających  kontakt  z żywnością.

 

PRODUKT POSIADA POZWOLENIE NR: 4647/11. PRODUKT DO POWSZECHNEGO UŻYTKU.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

0,75L   EAN: 5901370028982  
5L   EAN: 5901370022386  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

W celu dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem dezynfekowane miejsce i pozostawić na odpowiedni czas, a następnie spłukać wodą. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą  o jakości  wody pitnej. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji  powierzchni  nie  wymagają  wentylacji.

 

- Działanie bakteriobójcze: czas działania: 5 minut, stężenie: 100%
- Działanie grzybobójcze: czas działania: 15 minut, stężenie: 100%

100 g preparatu zawiera substancje czynne: 3,5 g kwasu glikolowego. Ponadto: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych związków powierzchniowo czynnych, kwas organiczny, barwnik, substancja konserwująca oraz kompozycja  zapachowa.

H315: Działa drażniąco na skórę. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P302+P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć / lekarzem. P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu). Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas glikolowy; 2,2´(oktadek-9-enilimino)bisetanol. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Pojedyncze opakowanie wypłukać wodą, potraktować jako odpad komunalny. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji. Data produkcji i numer  serii  produkcji  na  opakowaniu.

 

PIERWSZA POMOC: W razie dostania się do dróg oddechowych: zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku nie ustąpienia objawów, wezwać pomoc medyczną. Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody. Kontakt z oczami: płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować się z lekarzem. Drogą pokarmową: popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(3)
Dodaj opinię
Tomek
świetny jest ten żel bo rusza naprawdę mocne zacieki a zapach przy tym przyjemny!
MKBHD
Intenstywny, świetny zapach i silny jest.
GlamGrg
Super zapach, top produk!