Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Sanitariaty

C131 SANIT EASY

Bieżące mycie powierzchni i urządzeń sanitarnych

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Rozpuszcza naloty z kamienia wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki.

1L   EAN: 5901370022966  
10L   EAN: 5901370022997  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zalecane stężenie: 1%÷10% (100÷1000 ml na 10 l wody).

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas amidosiarkowy, kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów; P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem; P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas amidosiarkowy (VI). Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię