Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

C367 FLOOR SPORT

Niskopieniący preparat do maszynowej pielęgnacji podłóg

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Przeznaczony do użytku w maszynach myjących. Związki pielęgnujące zapewniają film ochronny dzięki czemu szczególnie zalecany jest do czyszczenia hal sportowych, hal magazynowych, hal produkcyjnych, parkingów podziemnych. Skutecznie usuwa uporczywe trudno zmywalne zabrudzania.

10   EAN: 5901370024618  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Zaleca się stosować 1% roztwór preparatu (100 ml na 10 l wody). Produkt może być również stosowany przy wycieraniu mopem na mokro.

5-15 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, < 5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, < 5 % mydła, kompozycje zapachowe: LINALOOL, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu; H315: Działa drażniąco na skórę; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem; P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Dipenten. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; 2-aminoetanol. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Certyfikat Antypoślizgowości -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat zgodny z wymogami norm EN 13036-4. Właściwości antypoślizgowe produktów do mycia wymagane są w szczególności na wszelkich powierzchniach sportowych, w obiektach użyteczności publicznej, w których istnieje ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach, lotniskach, czy halach magazynowych

Kalkulator zużycia produktu:

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię