Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zapachy

C904 FRESH PREMIUM

Odświeżacz powietrza, zapach drzewa sandałowego

Produkt do profesjonalnego zastosowania w formule spray. Odświeżacz powietrza o wydłużonym działaniu, przeznaczony do toalet, łazienek, szatni, natrysków, poczekalni, palarni, itp. Eliminuje odory, pozostawiając przyjemny, świeży zapach. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach wilgotnych.

 

0,6L   EAN: 5901370024991  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.

Propan-2-ol, kompozycje zapachowe: alpha-ISOMETHYL IONONE, LIMONENE, EUGENOL, COUMARIN, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; H319: Działa drażniąco na oczy; H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary; H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy; P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia; P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera d-limonene, Kumaryna, Linalol, Octan linalilu, Salicylan benzylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Propan-2-ol. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię