Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Nabłyszczanie

C591 PROTECT WOOD

Zabezpieczanie podłóg drewnianych

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Środek na bazie wosków i polimerów do podłóg drewnianych zaimpregnowanych lakierami. Charakteryzuje się wysokim stopniem połysku, nie przyjmuje kurzu i brudu. Rozcieńczony preparat doskonale nadaje się do mycia bieżącego nawet zmatowionych i nielakierowanych powierzchni drewnianych.

1L   EAN: 5901370025189  
10L   EAN: 5901370025103  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Przed naniesieniem środka podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu oraz pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W tym celu zaleca się stosować środek C465 STRIPPER. Następnie powierzchnię pokryć środkiem i natychmiast rozprowadzić równomiernie za pomocą nakładki bawełnianej lub mopa, tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. Powierzchnia sprawia wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność można powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10oC. Do bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone powierzchnie stosować rozcieńczony środek w stężeniu od 1% do 10% (100 do 1000 ml koncentratu na 10 l wody). 

<5 % fosforanów, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; H319: Działa drażniąco na oczy; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P273: Unikać uwolnienia do środowiska; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: EUH208: zawiera laurylopolietoksyetanosiarczan sodu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przechowywać w temperaturze powyżej +5oC. Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię