Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

C465 STRIPPER

Uniwersalny środek usuwający powłoki

Produkt do profesjonalnego zastosowania zalecany do usuwania warstw polimerowych i woskowych. Doskonale nadaje się do podłóg delikatnych, nieodpornych na wysokie alkalia. Szczególnie zalecany do przygotowania podłoża przed nałożeniem polimerów do PCV w tym sportowych, linoleum, guma, parkiet lakierowany.

1L   EAN: 5901370024748  
10L   EAN: 5901370024779  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

USUWANIE POWŁOK POLIMEROWYCH: W zależności od stanu usuwanych powłok stosować koncentrat lub 30% roztwór (3 litry koncentratu na 10 l roztworu). Czyszczoną powierzchnię namoczyć przygotowanym roztworem myjącym i pozostawić na 10-20 minut. W celu zwiększenia skuteczności procesu usuwania starych powłok można zastosować szorowanie szczotką lub padem. Następnie należy zebrać brud i zneutralizować podłogę czystą wodą. MYCIE RĘCZNE: Do gruntownego mycia, w zależności od stopnia zabrudzenia zaleca się stosować roztwór od 10% do 30% (od 1 do 3 l środka na 10 l roztworu). Roztwór roboczy pozostawić kilka minut na mytej powierzchni, w razie potrzeby szorować. Następnie zebrać brud i przemyć podłogę czystą wodą. Do codziennego utrzymania czystości posadzek stosować roztwór od 1,5% do 4% (od 150 do 400 ml środka na 10 l roztworu). MYCIE MASZYNOWE: W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 2,5% do 8% (od 250 do 800 ml środka na 10 l roztworu). Przy mocnych zabrudzeniach lub w przypadku wyjałowionych, matowych podłóg stosować większe stężenia.

5-15% mydła, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: BENZYL ALCOHOL.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu; H290: Może powodować korozję metali; H315: Działa drażniąco na skórę; P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; 2-aminoetanol. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Certyfikat Antypoślizgowości -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat zgodny z wymogami norm EN 13036-4. Właściwości antypoślizgowe produktów do mycia wymagane są w szczególności na wszelkich powierzchniach sportowych, w obiektach użyteczności publicznej, w których istnieje ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach, lotniskach, czy halach magazynowych

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię