Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zapachy

C902 FRESH FLOWER

Odświeżacz powietrza, zapach kwiatowy

Produkt do profesjonalnego zastosowania w formule spray. Odświeżacz powietrza o wydłużonym działaniu, przeznaczony do toalet, łazienek, szatni, natrysków, poczekalni, palarni, itp. Eliminuje odory, pozostawiając przyjemny, świeży zapach. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach wilgotnych.

0,6L   EAN: 5901370024939  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.

Propan-2-ol, kompozycje zapachowe: BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, alpha-ISOMETHYL IONONE, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, COUMARIN, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry; H319: Działa drażniąco na oczy; H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary; H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280; Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy; P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia; P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: Zawiera 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, 2- (4-tert-butylobenzylo) propionaldehyd, Lysmeral technisch, Kumaryna, Linalol, Octan linalilu, Salicylan benzylu, Salicylan heksylu Substancje, które mają wpływ na klasyfikację Propan-2-ol; Hydroksymetyl-pentylocykloheks-enokarbaldehyd. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię