Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

C466 STRIPPER MAX

Środek usuwający powłoki z podłóg

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Silny środek do usuwania starych warstw polimerowych i woskowych. Wykazuje dobrą skuteczność przy niskich stężeniach. Szczególnie zalecany do przygotowania podłoża przed nałożeniem polimerów. Nadaje się do podłóg PCV i kamiennych. Posiada przyjemny zapach.

1L   EAN: 5901370023871  
10L   EAN: 5901370023901  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 5% do 10% (od 500 ml do 1 I środka na 10 I roztworu). Do usuwania warstw polimerowych zaleca się stosować roztwór od 10% do 30% (od 1 do 3 I środka na 10 I roztworu). Czyszczoną powierzchnię namoczyć przygotowanym roztworem i pozostawić na kilka minut. W przypadku starych, trudno zmywalnych zabrudzeń należy użyć szczotkę lub pad. Następnie zebrać brud i czyszczoną powierzchnię zneutralizować wodą.

<5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowy środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, BENZYL ALCOHOL, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu; H315: Działa drażniąco na skórę, P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu); P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Octan linalilu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: 2-aminoetanol; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię