Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

TEPI-O VC261

Środek zapobiegający powstawaniu piany w urządzeniach czyszczących

Skoncentrowany środek zapobiegający powstawaniu piany w urządzeniach czyszczących. Przeznaczony jest do odkurzaczy wodnych, automatów czyszczących oraz urządzeń rozpylająco-ekstrakcyjnych. Skutecznie zmniejsza ilość piany wytwarzającej się w zbiornikach na brudną wodę.

1L   EAN: 5901370026100  
10L   EAN: 5901370026117  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Przy tworzeniu się piany dodawać TEPI-O do zbiornika z brudną wodą. Dozowanie zależne jest od stopnia pienienia się. Należy zwrócić uwagę, aby środek TEPI-O nie dostał się do zbiornika z roztworem czyszczącym lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.

<5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, silikony, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLORO-ISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

H319: Działa drażniąco na oczy. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca:EUH208: Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię