Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

C477 SMELLOFF

Środek eliminujący nieprzyjemne odory

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Płynny preparat do wszelkich wodoodpornych powierzchni, rozkładający szkodliwe związki siarkowodorowe zachodzące w procesach gnilnych. Może być wykorzystywany: w oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach, składowiskach śmieci, śmietnikach oraz toaletach stacjonarnych. Preparat eliminuje zapachy spalenizny.

1L   EAN: 5901370023925  
5L   EAN: 5901370023956  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zalecane stężenia: mycie posadzek w kuchniach i rzeźniach 10% (1 I środka na 10 I wody), mycie posadzek w toaletach 2% (200 mI środka na 10 I wody), śmietniki, wysypiska śmieci 1% (100 mI środka na 10 I wody), oczyszczalnie ścieków 0,001% (10 mI środka na 1 000 I wody). Wydajność 1 litra preparatu przy zastosowaniu metody rozpylania wynosi około 400 m2. Roztwór przygotować bezpośrednio przed użyciem.

<5 % kationowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, terpeny cytrusowe. Uwaga produkt zawiera limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu; H315: Działa drażniąco na skórę; H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry; P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem; P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Dipenten; Chlorek didecylodimetyloamonium; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(1)
Dodaj opinię
Bożena
Nie ma lepszego środka na rynku do udrażniania odpływów, kratek ściekowych oraz neutralizacji przykrych zapachów. Poradzi sobie z każdym rodzajem pleśni.