Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

C477 SMELLOFF

Środek dezynfekujący eliminujący nieprzyjemne odory

Płynny preparat do mycia i dezynfekcji o działaniu bakterio i grzybobójczym do wszelkich wodoodpornych powierzchni. Przeznaczony do stosowania m.in. w zakładach przemysłu spożywczego, w kuchniach, rzeźniach, restauracjach, kantynach, hotelach, a także w oczyszczalniach ścieków, toaletach stacjonarnych i na składowiskach śmieci. Eliminuje nieprzyjemne odory pozostawiając cytrusowy zapach. Rozkłada szkodliwe związki siarki w procesach gnilnych. Rozpuszcza tłuszcze, oleje, woski, białka oraz farby drukarskie. DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ZYWNOŚCIĄ I ŚRODKAMI ŻYWIENIA ZWIERZĄT.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

1L   EAN: 5901370023925  
5L   EAN: 5901370023956  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

W celu mycia i dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem dezynfekowane powierzchnie i pozostawić na odpowiedni czas, a następnie spłukać wodą. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą o jakości wody pitnej. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano mycia i dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji. 

Zalecane stężenia: mycie posadzek w kuchniach i rzeźniach 10% (1 I środka na 10 I wody), mycie posadzek w toaletach 2% (200 mI środka na 10 I wody), śmietniki, wysypiska śmieci 1% (100 mI środka na 10 I wody), oczyszczalnie ścieków 0,001% (10 mI środka na 1 000 I wody). Wydajność 1 litra preparatu przy zastosowaniu metody rozpylania wynosi około 400 m2. Roztwór przygotować bezpośrednio przed użyciem. 

100 g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 2,5 g chlorku didecylodimetyloamonu; Ponadto: <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, terpeny cytrusowe. 

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu, H315: Działa drażniąco na skórę, H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry, P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu, P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody, P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem, P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Dipenten; Chlorek didecylodimetyloamonium; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Data i nr serii na opakowaniu. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt posiada pozwolenie nr 8622/21.

 

PIERWSZA POMOC
W razie zatrucia drogą oddechową: zadbać o dopływ świeżego powietrza. W przypadku nieustających objawów skonsultować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą i uczulenia: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody. W przypadku objawów uczulenia skonsultować się z lekarzem. 
W razie kontaktu z oczami: płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skonsultować się z lekarzem. W razie połknięcia: popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(1)
Dodaj opinię
Bożena
Nie ma lepszego środka na rynku do udrażniania odpływów, kratek ściekowych oraz neutralizacji przykrych zapachów. Poradzi sobie z każdym rodzajem pleśni.