Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

C740 VIMEDIN SKIN GEL

Żel do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk

Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Do stosowania  w szpitalach, zakładach opieki medycznej, przychodniach, gabinetach stomatologicznych, lekarskich, ośrodkach opieki długoterminowej, gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich i rehabilitacyjnych, w zakładach przetwórstwa spożywczego, obiektach zbiorowego żywienia, miejscach użyteczności publicznej, hodowli i weterynarii (kliniki i gabinety weterynaryjne, zakłady wylęgowe, fermy hodowlane), przez obsługę w przedszkolach i szkołach, a także do użytku powszechnego. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze w tym drożdżakobójcze i wirusobójcze. Nie powoduje podrażnień i alergii, zawiera wyciąg z rumianku pielęgnujący skórę dłoni.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

0,125L   EAN: 5901370025738  
0,3L   EAN: 5901370025769  
1L   EAN: 5901370025790  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Higieniczna dezynfekcja: żel w ilości około 3 ml rozprowadzić na suchych rękach, nadgarstku i między palcami. Wcierać przez 30 sekund i pozostawić do wchłonięcia. Chirurgiczna dezynfekcja: wcierać po 3 ml płynu w czyste ręce, dokładnie rozprowadzić między nadgarstkami przez czas kontaktu 1 minuty. Przez cały czas dezynfekcji ręce muszą być wilgotne.

 

UWAGA! Stosować na nieuszkodzoną i chorobowo niezmienioną skórę. Nie wymaga spłukiwania. 

SUBSTANCJA CZYNNA: etanol - 80g/100g 

H319: Działa drażniąco na oczy. H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów  w pojemnikach.  

PIERWSZA POMOC: W przypadkach wątpliwych skontaktować się z lekarzem. W przypadku spożycia: przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W kontakcie drogą inhalacyjną: zapewnić dostęp do świeżego powietrza. 

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i nr serii na opakowaniu.  

POZWOLENIE NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM NR 8132/20 

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię