Menu boczne
Podłogi, wykładziny

C368 FLOOR MATIC

Niskopieniący preparat do maszynowej pielęgnacji podłóg

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Szybkoschnący środek do automatów myjących. Do zastosowania na twardych posadzkach typu: gres, PCV, żywiczne, terazzo, lastriko, granit. Ochronna warstwa zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem. Szczególnie zalecany do obiektów wielkopowierzchniowych takich jak: supermarkety, hale, dworce i lotniska. 

10L   EAN: 5901370024632  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

ZASTOSOWANIE W AUTOMATACH: Do automatów myjących stosować roztwór od 0,7% do 1% (od 70 do 100 ml środka na 10 I wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni. MYCIE RĘCZNE: Należy stosować roztwór od 1% do 3 % (od 100 do 300 ml środka na 10 I wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni.

5-15 % EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, <5 % NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole, <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych.

H290: Może powodować korozję metali; H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów; P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem; P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Metakrzemian sodowy pięciowodny; Wersenian czterosodowy; Wodorotlenek sodu. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię