Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Podłogi, wykładziny

C368 FLOOR MATIC

Niskopieniący preparat do maszynowej pielęgnacji podłóg

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Szybkoschnący środek do automatów myjących. Do zastosowania na twardych posadzkach typu: gres, PCV, żywiczne, terazzo, lastriko, granit. Ochronna warstwa zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem. Szczególnie zalecany do obiektów wielkopowierzchniowych takich jak: supermarkety, hale, dworce i lotniska. 

10L   EAN: 5901370024632  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

ZASTOSOWANIE W AUTOMATACH: Do automatów myjących stosować roztwór od 0,7% do 1% (od 70 do 100 ml środka na 10 I wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni. MYCIE RĘCZNE: Należy stosować roztwór od 1% do 3 % (od 100 do 300 ml środka na 10 I wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni.

5-15 % EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, <5 % NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole, <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych.

H290: Może powodować korozję metali; H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów; P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem; P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Metakrzemian sodowy pięciowodny; Wersenian czterosodowy; Wodorotlenek sodu. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię