Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

DEZOPOL-MED COMPLEX VC430

Preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym, w tym Tbc i grzybobójczym

Płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, w tym Tbc, i grzybobójczym w zakresie drożdżakobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W postaci użytkowej nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni  lakierowanych.

 

Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich urządzeń i powierzchni odpornych na działanie wody. Zalecany do stosowania w szpitalach poza obszarem klinicznym, szkołach, przedszkolach, domach opieki, zakładach przemysłu spożywczego oraz innych miejscach narażonych na infekcję.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

0,6L   EAN: 5901370000308  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (przy dużym obciążeniu białkowym):
- czas działania: 1 minuta,  stężenie: 100%.
Działanie prątkobójcze (Tbc) (przy dużym obciążeniu białkowym):
- czas działania: 5 minut,  stężenie: 100%.

 

Preparat gotowy do użycia. Dezynfekowane powierzchnie umyć najpierw środkiem myjącym. Czystą powierzchnię spryskać preparatem i pozostawić na odpowiedni czas ekspozycji zgodny z obszarem zastosowania. Po procesie dezynfekcji powierzchnie przetrzeć do sucha. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

100 g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 0,25 g chlorku didecylodimetylo-amoniowego, 0,25 g czwartorzędowych związków amoniowych, benzylo-C12-18-alkilodimethylo, chlorków, 0,25 g czwartorzędowych związków amoniowych, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylo, chlorków, 40 g etanolu, 9,5 g propan-2-olu.

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P303+P361+P353: W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy typu ABC do gaszenia. Produkt do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka wynikające z zastosowania produktu: może powodować podrażnienia oczu. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem: Odpad produktowy - mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Odpad opakowaniowy: nie wyczyszczone opakowanie wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi. Opakowanie może zostać poddane recyklingowi. Okres ważności: 12 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

PIERWSZA POMOC:

W razie dostania się do dróg oddechowych: zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku nie ustąpienia objawów, wezwać pomoc medyczną. Kontakt ze skórą: spłukać skażoną skórę dużą ilością wody, zdjąć odzież, skontaktować się z lekarzem. Kontakt z oczami: płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować się z lekarzem. Droga pokarmowa: Popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię