Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

EPIDEMED N VC400N

Preparat dezynfekcyjno-myjący o pełnym spektrum działania

Skoncentrowany płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w szpitalach, w zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich, stomatologicznych, DPS itp. Do mycia i dezynfekcji ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, placówkach gastronomicznych w tym powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze w tym wobec MVA, MNV, polio, adenowirusa.

PRODUKT  POSIADA  POZWOLENIE  NR 8241/20.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

1L   EAN: 5901370026377  
10L   EAN: 5901370026407  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem w stężeniach właściwych dla danej powierzchni. Przedmioty i powierzchnie przemyć roztworem, który należy pozostawić na powierzchni przez odpowiedni czas ekspozycji. Zaleca się stosować wodę o temperaturze około 20÷30 °C. Przeprowadzenie dezynfekcji w warunkach czystych wymaga usunięcia brudu i kurzu z powierzchni poddawanych dezynfekcji. Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji. Przy dezynfekcji trwającej 120 minut powierzchnie muszą być stale wilgotne. 

Informacje w zakresie namaczania: Napełnić pojemnik zimną wodą (do 25ºC). Odmierzyć odpowiednią ilość koncentratu i wlać do wody. Nigdy odwrotnie! Dawkować za pomocą miarek, pomp dozujących lub mieszalników używanych do sporządzania roztworu roboczego. Zwilżyć dokładnie powierzchnię dezynfekowaną i pozostawić do wyschnięcia. Do roztworu roboczego nie należy dodawać żadnych innych środków myjących i dezynfekujących. 

 

Miejsca 
zastosowania:
Działanie 
bakteriobójcze:
Działanie 
grzybobójcze:
Działanie 
drożdżakobójcze:
Działanie 
wirusobójcze:
Obszar 
medyczny

2%
5 minut, 20ºC
(warunki brudne)

3%
15 minut, 20ºC
(warunki czyste)
3%
15 minut, 20ºC
(warunki czyste)

4%
30 minut, 20ºC
(warunki czyste)

6%
120 minut, 20ºC
(warunki brudne)

Powierzchnie 
mające jak i nie 
mające kontaktu 
z żywnością

2,5%
5 minut, 20ºC
(warunki brudne)

4%
15 minut, 20ºC
(warunki brudne)
3%
15 minut, 20ºC
(warunki brudne)

4%
30 minut, 20ºC
(warunki czyste)

6%
120 minut, 20ºC
(warunki brudne)

 

W razie kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody.

100g preparatu zawiera substancje czynne: 6,9g chlorku didecylodimetyloamonu (DDAC), ponadto: 5-15 % niejonowych związków powierzchniowo czynnych.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: 2-aminoetanol; chlorek didecylodimetyloamonu; węglan potasu. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię