Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

EPIDEMED COMPLEX VC405

żel do dezynfekcji rąk

Żel przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, grzybobójczym i bakteriobójczym. Łagodny dla dłoni – zawiera wyciąg z rumianku. Specjalna formuła zapobiega uczuciu lepkości dłoni.

 

Zalecany do stosowania w obszarach, gdzie niezbędne jest zachowanie podwyższonych standardów higienicznych. Szczególnie polecany m.in. dla personelu punktów medycznych (przychodnie, szpitale), usługowych (salony kosmetyczne, fryzjerskie), jak i do użytku domowego.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

0,125L   EAN: 5901370025707  
0,3L   EAN: 5901370025677  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Żel w ilości około 3 ml rozprowadzić na suchych rękach, nadgarstku i między palcami. Wcierać przez 30 sekund i pozostawić do wchłonięcia.

100 g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 80g etanolu, ponadto: wyciąg z rumianku.

H319 - Działa drażniąco na oczy; H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary; P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Produkt przechowywać zawsze w oryginalnych opakowaniach w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed źródłami zapłonu. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i nr serii na opakowaniu.

 

PIERWSZA POMOC:

W przypadkach wątpliwych skontaktować się z lekarzem. W razie zatrucia drogą oddechową: zadbać o dostęp świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skórę zmyć dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami: płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek. W razie połknięcia: popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów.

 

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię