Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

DEZOPOL-MED VC410

Preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym

Płynny preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym (w zakresie drożdżakobójczym). Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych.

 

Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody, zalecany do stosowania w szpitalach, szkołach, przedszkolach, domach opieki, zakładach przemysłu spożywczego. Preparat może być stosowany również w higienie weterynaryjnej. Posiada dobre właściwości myjące.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

1L   EAN: 5901370041004  
5L   EAN: 5901370041035  
10L   EAN: 5901370041011  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie


Roztwór roboczy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem. Przedmioty i powierzchnie przemyć roztworem, który należy pozostawić na powierzchni przez odpowiedni czas ekspozycji. Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji. Przy dezynfekcji trwającej 1 i 4 godziny powierzchnie muszą być stale wilgotne.
Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (drożdżakobójcze) w środowisku niskiego obciążenia:

 

Czas ekspozycji: 15 minut 1 godzina 4 godziny
Stężenie preparatu: 2% 1% 0,75%

 

Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (drożdżakobójcze) w środowisku dużego obciążenia 
w placówkach medycznych:

 

Czas ekspozycji: 15 minut
Stężenie preparatu: 5%

W 100 g preparatu zawarte są następujące substancje czynne: 3,5 g chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), 3,5 g Alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C12-18)), 3,5 g Alkil (C12-C14) chlorku dimetylo(etylobenzylo)amonu (ADEBAC (C12-C14)).

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu). Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem: Odpad produktowy - mniejsze ilości produktu zdeponowane mogą być ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Odpad opakowaniowy: nie wyczyszczone opakowanie wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów opakowaniowych. Opakowanie może zostać poddane recyklingowi. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

 

PIERWSZA POMOC
Wskazówki ogólne: Gdy poszkodowany jest nieprzytomny: nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego do picia. W razie wdychania: zadbać o dopływ świeżego powietrza. W przypadku nieustających objawów skonsultować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami: płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować się z lekarzem. W razie połknięcia: popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię