Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

DEZOPOL VC420

Preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym

Płynny preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych.

 

Placówki służby zdrowia oraz obiekty weterynaryjne: Do mycia i dezynfekcji powierzchni nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi, podłóg, wodoodpornych ścian i sprzętów. Może być stosowany przez przecieranie - zmywanie lub moczenie. W przypadku dezynfekcji przedmiotów zanurzonych lub wypełnionych roztworem należy zwrócić uwagę na pełne zanurzenie przedmiotów lub całkowite ich wypełnienie. Przemysł spożywczy: Do mycia i dezynfekcji powierzchni, instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń. Zalecany do stosowania w mleczarstwie, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, rybnego i piwowarskiego, zakładach gastronomicznych i kuchniach. Produkt nie może być stosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

1L   EAN: 5901370042001  
5L   EAN: 5901370042032  
10L   EAN: 5901370042018  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Zaleca się stosować wodę o temperaturze około 
20-30°C.

 

Zakres zastosowania: Stężenie preparatu: Czas ekspozycji:
Placówki służby zdrowia i weterynaryjne 2,5% 15 minut

Przemysł spożywczy

Gruntowna dezynfekcja

1% 6 godzin

Przemysł spożywczy

Bieżąca dezynfekcja

1% 30 minut


Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, 
w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji
.

100 g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 20 g chlorku didecylodimetyloamonu (DDAC) oraz 3,5 kwasu d-glukonowego, związek z N,N”-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetra-dekanodiamidyną (2:1) (CHDG).


H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu). Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem: Odpad produktowy - mniejsze ilości zdeponowane mogą być razem z domowymi śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Odpad opakowaniowy - nie wyczyszczone opakowanie wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów opakowaniowych. Opakowanie może zostać poddane recyklingowi. Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka wynikające z zastosowania produktu: koncentrat może powodować oparzenia i poważne uszkodzenie oczu. Okres ważności: 12 m-cy od daty produkcji. Data produkcji i numer serii na opakowaniu.

PIERWSZA POMOC
Wskazówki ogólne: gdy poszkodowany jest nieprzytomny: nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego do picia. W razie wdychania: zadbać o dopływ świeżego powietrza. W przypadku nieustających objawów skonsultować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami: płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować się z lekarzem. W razie połknięcia: popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię