Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zapachy

H538

Odświeżacz powietrza, neutralizator odorów - zapach świeżego prania

Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie świeżego prania. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje  się wydłużonym  czasem  działania.

0,6L   EAN: 5901370021075  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”. 

Propan-2-ol, kompozycje zapachowe: AMYL CINNAMAL, CITRONELLOL, LIMONENE, COUMARIN, LINALOOL.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H319: Działa drażniąco na oczy. H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, 2-metyloundekanal, Cynamal amylu, Cytronelol, d-limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Propan-2-ol. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji  umieszczonej  na  opakowaniu.

Technologia Anti-Odour -

Symbol ten oznacza technologię, która absorbuje i neutralizuje odory pozostawiając przyjemny zapach

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(4)
Dodaj opinię
Bozydar5
Dbamy o czystość. a zapachy są ważne. Nasi goście są wymagający i o ile dużą uwagę zwracamy, by stosowane były odświeżacze powietrza, to powracały do nas uwagi od gości o zbyt intensywnym zapachu. Czasem chemicznym. Albo przaśnym. Dopiero 538 dał efekt- ładny zapach, ale nie drażniący, faktycznie jak świeże pranie...
Kar_mil
Dla mnie najlepszy zapach z całej gamy, nie czuć chemią, świeży ale nie banalnie owocowy. Faktycznie, świeże pranie.
Jannka78
Świeże pranie, ten zapach to petarda, jeszcze lepszy niż premium- sandałowy ale też trzeba uważać z dozowaniem