Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

C478 MAXID

Doczyszczanie pobudowlane

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Niskopieniący koncentrat do gruntownego mycia mikroporowatych podłóg. Szczególnie zalecany do gresów, płytek ceramicznych, posadzek kamiennych odpornych na działanie kwasów. Może być stosowany do mycia ręcznego lub maszynowego. Jest efektywny nawet przy krótkotrwałej ekspozycji. Skutecznie rozpuszcza naloty wapnia, rdzę i resztki cementu. W mytych pomieszczeniach pozostawia świeży i intensywny zapach.

1L   EAN: 5901370024793  
5L   EAN: 5901370024823  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Gruntowne czyszczenie: Stosować roztwór od 1% do 3 % (100 – 300 ml / 10l wody). W przypadku bardzo silnych zabrudzeń można zwiększyć stężenie roztworu myjącego. Intensywne mycie: Stosować roztwór od 0,5% do 1 % (50 – 100 ml / 10l wody). Przygotować roztwór i rozprowadzić mopem na mytej posadzce. Za pomocą odpowiedniej maszyny (automatu lub szorowarki jednotarczowej) dokładnie szorować (w zależności od rodzaju powierzchni czyścić szczotką lub odpowiednim padem); po zakończeniu czyszczenia, zabrudzenia zebrać ssawą maszyny czyszczącej lub odkurzaczem przemysłowym. W przypadku gruntownego mycia pozostawić roztwór produktu na powierzchni na 5 - 10 minut. Doczyszczoną powierzchnię należy intensywnie zneutralizować (spłukać) zimną, czystą wodą, a popłuczyny ponownie zebrać ssawą automatu lub odkurzaczem. Minimalny czas szorowania wynosi 5 minut. Bieżące mycie: Stosować roztwór od 0,1% do 0,5 % (10 – 50 ml/ 10l wody) w zależności od stopnia zabrudzenia. Używać maszyny myjącej lub zestawu dwuwiaderkowego w przypadku mycia ręcznego.

5-15 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas fosforowy, kwas cytrynowy, kompozycje zapachowe: LINALOOL

H290: Może powodować korozję metali; H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu; P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy; P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów; P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem; P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas fosforowy(V); Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; Kwas octowy. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(1)
Dodaj opinię
Józek
Używałem Maxidu do doczyszczania domu po budowie i nie spodziewałem się, że może to być tak proste i szybkie.